เปรียบเทียบสินค้าในตลาด

You are here: ...
หน้าแรก / เปรียบเทียบสินค้าในตลาด

ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการดูดความชื้น

สินค้า วัตถุดิบ ความสามารถ ในการดูดความชื้น

ลักษณะเมื่ออิ่มตัว

อีโค่ ดราย

มอนท์มอริลโลไนท์ เคลย์ 30%
- สีเข้มขึ้น 
- ซองสารดูดความชื้น แห้ง 
ไม่เปลี่ยนรูปทรง

ซิลิก้า เจล

โซเดียมซิลิเกท 40%
- ซองสารดูดความชื้น แห้ง 
ไม่เปลี่ยนรูปทรง
- ไม่กักเก็บความชื้นไว้ภายใน

อีโค่ ดราย เม็ด

แอทต้าพลูไกด์ เคลย์ 40% - สีเข้มขึ้น
- เม็ดแห้งไม่เปลี่ยนรูปทรง

เพาเวอร์ดราย อัลตร้า

แคลเซี่ยมอลูมิโนซิลิเกท + โพลิเมอร์ 200%

- เปลี่ยนแปลงสภาพเป็น เจล
- ซองไม่แฉะ